Proves

Sempre al teu costat
Cercar
↑ ProvaMostraSeccioCondicions
Àcid Homovaníl.lic en orina 24 horasOrina 24 horesFunció medula suprarenalVeure protocol recollida orina 24h
Àcid Vanilmandèlic en Orina 24 hrsOrina 24 horesFunció medula suprarenalVeure dieta especial previ a la recollida i protocol recollida orina 24h
Catecolamines Fraccionades PlasmaFunció medula suprarenalVeure dieta especial previ a l'extracció
Catecolamines Fraccionades en Orina 24hrsOrina 24 horesFunció medula suprarenalVeure dieta especial previ a la recollida i protocol recollida orina 24h
Cromogranina ASèrumFunció medula suprarenalNo en requereix
MetanefrinesPlasmaFunció medula suprarenalVeure dieta especial previ a l'extracció
Metanefrines fraccionades en Orina 24 hrsOrina 24 horesFunció medula suprarenalVeure dieta especial previ a la recollida i protocol recollida orina 24h